Produzéiert am Kader vum Praxis-Workshop Working in the Media 2019

______________

Produzéiert am Kader vum Praxis-Workshop Working in the Media 2018

______________

Produzéiert am Kader vum Praxis-Workshop Working in the Media 2017

______________

Produzéiert am Kader vum Praxis-Workshop “Working in the Media” 2016

______________

Produzéiert am Kader vum Praxis-Workshop “Working in the Media” 2015

______________

Produzéiert am Kader vum Praxis-Workshop “Working in the Media” 2014