E Stéck Streisel

e Web Documentary vum Tessy Steffen Koenig iwwer den Pol Greisch, produzéiert am Kader vun der Masteraarbecht.